Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) nahrazuje od 25. 5. 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. Dovolujeme si Vás informovat, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s tímto nařízením..

I. Úvodní ustanovení
1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
a. Provozovatelem Historytrip s.r.o.
b. Osobními údaji jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo
2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.
3. Provozovatel je Historytrip s.r.o. – zprostředkování služeb v oblasti cestovního ruchu a za tímto účelem provozuje informační web – www.historytrip.cz V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
a. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. V rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
b. za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.
4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
a. vytvoření rezervace na dané služby v oblasti cestovního ruchu
5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.
II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z informačního webu www.historytrip.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít objednávku s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.
6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.
7. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5 a 6 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
8. Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
9. Provozovatel zajistí maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
10. Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány a uchovávány v elektronické podobě a v případě učetních dokladů v tištěné podobě.
12. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení. Více informací v dokumentu: Informace o cookies
III. Práva Uživatele související se zpracováváním
1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
2. Uživatel má dále právo:
• požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
• na opravu poskytnutých Osobních údajů;
• na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
• na omezení zpracování Osobních údajů; a
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu historytrip70@gmail.com
• vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu historytrip70@gmail.com, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na e-mailové adrese historytrip70@gmail.com
5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018
Informace o využívání souborů cookies
Informujeme Vás, že naše webová prezentace využívá pro svoji činnost soubory „cookies“ pro lepší funkčnost. Pro analytické účely mohou být uloženy soubory cookies třetích stran. K tomuto účelu využíváme služeb společnosti Google. Na odkazu níže si můžete přečíst jaké typy souborů cookie Google používá:
Typy souborů cookie, které Google používá https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs
Co je to soubor cookies?
Cookies jsou malé soubory dat, které jsou ukládány a čteny prohlížeči, a které umožňují lepší využití a funkčnost našich stránek, případně přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, většinou pro analytické účely (sledování návštěvnosti stránek). Cookies jsou obecně užitečné pro uživatelskou přívětivost opakovaně navštívených internetových stránek, a díky jejich pomoci si prohlížeč může zapamatovat navštívené stránky a Vámi preferované nastavení. Žádný soubor cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, které by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje, a neumožňují tak identifikovat konkrétní osoby.Jaké jsou typy cookies, a které z nich používáme?
a) Relační cookies – slouží k zapamatování si hodnot při přechodu stránkami v rámci jedné relace. Typicky slouží např. v eshopech k zapamatování si obsahu košíku, nebo k pamatování si zadaného textu ve formuláři při přechodu na předchozí stránku. Tyto cookies jsou pro některé webové stránky či e-shopy nezbytné, a ukládají se krátkodobě. Tyto cookies používáme.
b) Funkční a uživatelské cookies se používají za účelem rozpoznání opětovné návštěvy webové stránky a slouží k lepšímu uživatelskému komfortu. Webové stránky Vám mohou na tom základě mohou nabídnout vylepšené a personalizované funkce jako například uvítání jménem a zapamatování si Vašich preferencí (např. výběr jazykové verze, pamatování nastavení...). Tyto cookies bývají vázané jen k danému webu a sbírají pouze anonymizované informace. Tyto cookies nepoužíváme.
c) Analytické cookies - umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké podstránky uživatelé navštěvují nejčastěji, jestli uživatel nedostává hlášení o chybě, atd). Tyto informace pomáhají analyzovat web, a pomáhají tak vylepšit fungování webové stránky, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují osobní údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované a tedy anonymní. V případě, že je součástí analytické funkce také sběr demografických údajů (např. věková hranice), tak je nutný souhlas návštěvníka s využíváním cookies za tímto účelem. Tyto cookies používáme.
d) Reklamní a cílené cookies – tyto cookies zaznamenávají návštěvy na webových stránkách, které jste navštívili, a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace se používají k personalizaci reklamy, která je pro návštěvníka a jeho zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem se mohou sdělit tyto informace i třetím stranám (např. zadavatelům reklamy). Pro užívání těchto cookies je nutný souhlas návštěvníka. Tyto cookies nepoužíváme.
Nastavení používání cookies
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera apod.) podporují správu cookies. V případě, že si přejete soubory „cookies“ smazat, blokovat či povolit, postupujte dle nápovědy k danému prohlížeči, který používáte. Bude-li mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno (standardní nastavení), budeme mít za to, že s využíváním těchto standardních cookies ze strany naší webové prezentace souhlasíte.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací